Missie

 

De missie van WG-F Administratie en Belastingadvies is om van toegevoegde waarde te zijn voor ondernemingen, op gebied van financiële administratie, belastingen en organisatie. De belangrijkste normen en waarden, voor het uitvoeren van de missie, zijn als volgt:

 • Structuur
 • Toekomstgerichtheid
 • Beroepsethiek
 • Preventie

 

 

Structuur

 

Leiderschap

Door middel van intrinsieke waarden, zoals zelfstandigheid, objectiviteit, en onafhankelijkheid, met aandacht voor anderen, de omgeving en de toekomst, wordt de verantwoordelijkheid genomen over besluiten. Ik ben als zelfstandig ondernemer gestart, omdat ik van mening ben dat het zelfstandig dragen van verantwoordelijkheid leidt tot een aantal voordelen, waaronder: een eigen invulling kunnen geven aan de organisatie, waardoor er een passende oplossing gevonden kan worden; een grotere zorgvuldigheid om problemen op te lossen, die vanwege de grotere aansprakelijkheid van mij wordt gevraagd; een breder interessegebied, vanwege de eindverantwoordelijkheid voor alle onderdelen van onderneming; en een grotere flexibiliteit, waardoor ruimte ontstaat voor creativiteit, wat de onderneming een stap verder kan brengen.

 

Management & Accounting

Het administratieve proces is de grondslag voor economische besluiten, en daarom een cruciale activiteit om de onderneming te besturen; er wordt streeft naar constante verbetering van dit proces. Administreren is een systematische, schriftelijke activiteit, die als bureaucratisch gezien kan worden; het is echter een onmisbare factor in het beslissingsproces, die op vele niveaus binnen ondernemingen, maar ook buiten ondernemingen informatie levert. Het verbeteren van het administratieve proces, zou vergeleken kunnen worden met een fietsenmaker, die materialen en gereedschap gebruikt, om een fiets te repareren. Zonder het juiste gereedschap, kan er niet gefietst worden. En zonder een betrouwbaar administratief proces, is er geen juiste informatie.

 

 

Toekomstgerichtheid

 

Onderzoek

Het verrichten van onderzoeken, op gebied van o.a. wetten, markten en ondernemingen, is als het ware een grondstof, of bron, voor dienstverlening. De grondstof is niet van stoffelijke aard, maar wordt door middel van administratie, het schrijven van documenten, en dossiervorming, verwerkt tot beslissingen, die nodig zijn voor bijvoorbeeld een investering of een belastingaangifte. Onderzoeken kunnen ook worden verwerkt tot een praktische werkwijze, die in administratieve processen steeds herhaald wordt; bij iedere herhaling kan er een klein beetje winst worden behaald. Een onderneming kan daardoor beter gaan werken, en voorkomen dat er mogelijke problemen in de toekomst ontstaan. WG-F baseert zijn richting en structuur op:

  • kennis, ervaring en onderzoek,
  • gericht op wet- en regelgeving, innovatieve oplossingen en markten,
  • om daarmee, vanuit een functioneel werkend model,
  • duurzame samenwerkingen te creëren.

 

Innovatie

Verbeteringen in het technische gedeelte van de van de dienstverlening, zoals softwaremogelijkheden, kunnen een administratie eenvoudiger, duurzamer en goedkoper maken. Bijvoorbeeld: het online meekijken met uw administratie, om vragen te beantwoorden; het digitaliseren van uw kantoor, zodat er papier wordt bespaard, en waardoor documenten eenvoudiger te vinden, te verzenden, en te controleren zijn; het automatisch verwerken van bonnen en facturen door de software, en het importeren van elektronische bankafschriften, om tijd te besparen; het digitaal deponeren van de jaarrekening, met voordelen voor overheden en statistisch onderzoek; en elektronische machtiging voor het indienen van belastingaangiften, om uw gegevens te beveiligen. En zo zijn er nog vele andere technische innovaties, die gevolgd worden, om het werk eenvoudiger te maken.

 

Duurzaamheid

Door duurzame oplossingen kan het milieu worden beschermd; zij kunnen ook andere voordelen hebben, zoals gebruiksvriendelijkheid en kostenbesparing. Door digitalisering bijvoorbeeld, kan het gebruik van papier worden verminderd, of zelfs verdwijnen uit kantoren, waardoor er een grote milieuwinst kan worden gemaakt, wanneer dit op grote schaal gebeurt. Niet alleen het kappen van bossen wordt hierdoor gereduceerd, het heeft ook andere voordelen, waaronder brandveiligheid, eenvoudiger zoeken naar documenten, en besparing van logistieke kosten, voor opslag en verzending. Een andere milieuvriendelijke oplossing is het openbaar vervoer, wat het reizen naar het werk niet alleen duurzaam, maar ook veiliger, goedkoper, en eenvoudiger kan maken.

 

 

Beroepsethiek

 

Rechtmatigheid

Bij het indienen van belastingaangiften, heeft iedereen het recht om belastingvoordelen te benutten. Belastingvoordelen brengen echter ook verplichtingen met zich mee, waarvoor u de wetgeving goed moet kennen, en een betrouwbaar administratie- en fiscaal proces nodig hebt. Tegelijkertijd geldt, dat de jaarrekening een document is om verantwoording af te leggen, waaraan mogelijk rechten zijn verbonden. Een administratief proces moet een betrouwbaar product mogelijk kunnen maken, waarmee uw rechten, en kansen, worden gewaarborgd.

 

Onafhankelijkheid

Een administratiekantoor, accountant, of fiscalist kent uw situatie, en kan uw onderneming daarmee doorgronden, waardoor het mogelijk is om u een gepast advies te geven, dat op feiten is gebaseerd; dit vraagt echter ook, om een gepaste afstand tot elkaar te houden, zodat er geen situatie ontstaat, waarbij er door afhankelijkheid of partijdigheid, een “adviseur” uw eigen besluitvorming overneemt, met alle mogelijke gevolgen.

 

Preventie

 

Risicobewust

Het kan voor iedereen een zware last zijn, om bewust met alle mogelijke ondernemingsrisico’s om te gaan. Zonder onderzoeken, is het onmogelijk om te weten wat er fout kan gaan. Door onderzoek naar risico’s te verrichten, kunnen preventieve maatregelen genomen worden, die onderaan de streep kostenbesparend zijn. Het onderzoeken van fiscale en financiële risico’s vraagt kennis van een grote hoeveelheid wetgeving, statistische gegevens, en gegevens van ondernemingen, die wordt verwerkt tot maatregelen, om een fiscaal of strategisch voordeel op te leveren.

 

 

Terug naar het overzicht